Carta Proses Pemilihan dan Pelantikan PTD

Image

Klik sini untuk mendapatkan panduan lengkap peperiksaan PTD :
www.tipsptd.com/hop.php?ref=smartpartner

Lantikan PTD

Mereka yang berjaya dalam proses temu duga akan menerima surat tawaran pelantikan sebagai pegawai Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik. Untuk menjadikan para pegawai PTD muda yang baru dilantik ini memiliki tahap pengetahuan, kemahiran dan budaya kerja yang cemerlang, program-program khusus telah diatur bagi mencapai matlamat tersebut. Secara umumnya terdapat empat tahap latihan yang perlu diikuti secara mandatori oleh pegawai PTD lantikan baru.

Tahap 1 : Kursus PTD Unggul
Unggul bermaksud tersohor, terbilang atau something beyond the ordinary. Sememangnya perkhidmatan PTD memerlukan penjawatnya mempamerkan budaya kerja unggul supaya mereka dapat memimpin dengan berkesan, memenuhi kehendak dan keperluan negara serta mampu menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan yang mendatang. Oleh itu peringkat ini menyediakan tahap keperluan yang paling asas bagi perkhidmatan seorang pegawai PTD.

Modul PTD Unggul ini dilaksanakan di kampus-kampus INTAN yang terpilih bagi tempoh selama 10 hari yang bertujuan untuk mencapai objektif-objektif berikut :
i) mempertingkatkan kesedaran para peserta dengan nilai-nilai murni demi kecemerlangan diri, organisasi dan negara;
ii) memupuk pengetahuan para peserta tentang aspirasi dan hasrat stakeholders terhadap perkhidmatan awam yang unggul pada masa hadapan; dan
iii) mendedahkan para peserta kepada sistem pembelajaran bersepadu merangkumi aspek jasmani, mental dan rohani bagi melahirkan insan yang seimbang.

Penyumbang input kepada modul ini terdiri daripada pegawai-pegawai kanan perkhidmatan awam yang berpengalaman luas dalam bidang masing-masing. Pada akhir modul ini, para pegawai PTD lantikan baru ini akan mengetahui penempatan tugas masing-masing iaitu sama ada di agensi pusat, kementerian, jabatan ataupun negeri.

Tahap 2 : Penempatan di Kementerian atau Jabatan
Pada peringkat ini, seseorang pegawai PTD muda akan di ditempatkan di mana-mana bahagian atau cawangan di kementerian atau jabatan sama ada di peringkat persekutuan mahupun negeri. Sebagai peneraju perkhidmatan awam, penempatan di jabatan kerajaan ini bertujuan untuk mengukuhkan kesedaran mereka mengenai tanggungjawab sebagai pemimpin, perencana dan pelaksana dasar-dasar negara serta penasihat kepada kerajaan kelak. Semasa penempatan ini, mereka turut dilatih secara on the job training untuk membolehkan mereka memahami dan menguasai tugas sebagai penjawat awam.

Tahap 3 : Kursus Diploma Pengurusan Awam (DPA)
Pada tahap ini pegawai PTD muda akan dipanggil untuk mengikuti Kursus Diploma Pengurusan Awam (DPA) selama enam bulan di INTAN, Kampus Utama Bukit Kiara. Kursus ini perlu diikuti dengan jayanya kerana ia adalah syarat utama bagi tujuan pengesahan dalam perkhidmatan PTD gred M 41. INTAN sebagai institusi latihan utama dalam sektor awam bertanggungjawab mengendalikan Kursus DPA ini yang berbentuk intensif dan sepenuh masa. Matlamat kursus ini adalah untuk :

 • Melahirkan pegawai PTD yang berketrampilan dan mampu menghasilkan prestasi dan produktiviti yang tinggi melalui amalan budaya kerja cemerlang;
 • Membentuk pegawai PTD yang sentiasa peka kepada kehendak-kehendak pelanggan, memiliki nilai-nilai kemanusiaan, berhemah tinggi, berbudaya (cultured) dan berdisiplin serta mengamalkan kerjasama berpasukan yang berkesan;
 • Melahirkan pegawai PTD yang patuh kepada agama, taat-setia kepada bangsa dan negara, bangga terhadap perkhidmatannya serta memahami dan mendokong dasar-dasar pembangunan negara; dan
 • Melahirkan pegawai PTD yang berfikiran global dan berupaya menangani perubahan persekitaran yang dinamik.

Pendekatan Kursus DPA ini terbahagi kepada dua iaitu latihan akademik dan latihan bukan akademik. Latihan akademik merujuk kepada aspek pembelajaran secara ilmiah dalam bilik kuliah. Modul-modul akademik yang dibentuk adalah berasaskan kepada lapan bidang teras PTD iaitu pengurusan sumber kewangan, pengurusan sumber ekonomi, pengurusan sumber manusia dan organisasi, hubungan antarabangsa dan hal-ehwal dalam negeri, pengurusan teknologi maklumat dan komunikasi, pentadbiran dan pembangunan tanah, daerah dan tempatan, perancangan dan pentadbiran sosial serta keselamatan dan pertahanan negara. Peserta didedahkan kepada pelbagai input berkaitan dengan pentadbiran dan pengurusan organisasi, pengurusan ekonomi dan kewangan, perlembagaan dan undang-undang, bahasa dan komunikasi dan sebagainya bagi melengkapkan mereka menjadi pegawai yang kompeten.

Latihan bukan akademik bertujuan untuk membentuk peningkatan disiplin, ketahanan fizikal, mental, rohani dan spiritual para peserta melalui pembelajaran luar bilik kuliah, latihan ketenteraan, pengurusan bencana, aktiviti lasak dan sistem mentor-mentee. Melalui pendekatan ini, peserta Kursus DPA perlu menjalani latihan lasak, antaranya modul ketahanan diri dan disiplin di Pusat Latihan Tentera Darat (PULADA), Maktab Polis Di Raja Malaysia, Pusat Latihan Bomba dan Penyelamat serta Outward Bound School. Latihan lasak ini adalah khusus untuk pembentukan sahsiah diri (character building) dan peningkatan tahap disiplin yang tinggi. Selain itu juga beberapa subjek lain seperti etika sosial, protokol, pengucapan awam, lawatan sambil belajar, event management, sukan dan sebagainya turut dimuatkan dalam latihan bukan akademik ini.

Tahap 4 : PTD Training Roadmap
Tahap keempat dilaksanakan selepas pegawai PTD muda menamatkan Kursus DPA dan kembali berkhidmat ke kementerian atau jabatan masing-masing. Berdasarkan kepada konsep pembelajaran berterusan, mereka ini akan dipanggil untuk mengikuti siri kursus yang dikenali sebagai PTD Training Roadmap, gred M 41. Pemilihan peserta untuk mengikuti kursus ini akan ditentukan oleh Bahagian Perkhidmatan, JPA. Objektif kursus-kursus dalam siri ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dan kepakaran para pegawai PTD muda dalam bidang-bidang khusus iaitu seperti berikut :

 • Penulisan kertas cadangan dan laporan berkualiti
 • Kemahiran komunikasi dan interpersonal
 • Pengurusan kewangan dan akauntabiliti
 • Pengurusan dasar sektor awam
 • Pengurusan sumber manusia di sektor awam
 • Perancangan dan pengurusan projek
 • Kemahiran perancangan strategik
 • Metodologi penyelidikan
 • Pentadbiran tanah

Klik sini untuk mendapatkan panduan lengkap peperiksaan PTD :
www.tipsptd.com/hop.php?ref=smartpartner

Proses Pengambilan PTD

Bagi memasuki perkhidmatan PTD, seseorang calon itu perlu terlebih dahulu mendaftar dengan pihak Suruhanraya Perkhidmatan Awam sama ada melalui Borang SPA 8 ataupun secara online di laman www.spa.gov.my. Secara umumnya, semua calon akan melalui tiga tapisan sebelum mereka dilantik sebagai pegawai PTD.

Peperiksaan
Hanya mereka yang mempunyai kelayakan minimum sekurang-kurangnya ijazah Sarjana Muda dengan kepujian yang diiktiraf sama ada daripada universiti tempatan mahupun luar negara, akan dipanggil untuk mengambil peperiksaan khas bagi memasuki perkhidmatan PTD ini. Soalan-soalan yang dikemukakan dalam peperiksaan tersebut meliputi pelbagai bidang pengetahuan, berbentuk objektif dan subjektif serta terbahagi kepada lima bahagian seperti berikut :

1. Seksyen A – Pengetahuan am mengenai Malaysia dan alam sekeliling.
2. Seksyen B – Daya menyelesaikan masalah.
3. Seksyen C – Pengertian dan kefahaman terhadap esei-esei.
4. Seksyen D – Menulis esei Bahasa Melayu.
5. Seksyen E – Menulis esei Bahasa Inggeris.

PTD Assessment Centre (PAC)
Hanya mereka yang berjaya dalam peperiksaan memasuki PTD sahaja akan dipanggil untuk ke tapisan yang seterusnya iaitu PTD Assessment Centre (PAC). PAC merupakan mekanisme bagi membantu pihak JPA membuat penilaian terhadap kesesuaian dan kelayakan calon-calon PTD sebelum diperakukan kepada SPA untuk tujuan temu duga dan lantikan ke perkhidmatan awam. Pelaksanaan PAC ini bermula sejak tahun 1999 dengan melibatkan kesemua INTAN kampus wilayah termasuk INTAN Sabah dan INTAN Sarawak.

Program penilaian ini akan dilaksanakan selama tiga hari. Aspek-aspek kompetensi yang akan diuji adalah seperti berikut :

KOMPETENSI

PEMERHATIAN

PENGERTIAN

Kualiti Personal Tatakelakuan Mempunyai perilaku dan nilai murni selaras dengan nilai keIslaman dan budaya ketimuran
Penampilan Mempunyai imej dan penampilan diri yang membolehkan kehadirannya dirasai dan disenangi dalam sebarang suasana
Keyakinan Diri Yakin terhadap kebolehan diri dan berani menghadapi tugasan serta mempunyai daya tahan(tolerence level) yang tinggi terhadap cabaran dan masalah yang dihadapi (mental dan fizikal)
Penggerak Kumpulan Keupayaan untuk mengurus dan bekerjasama sebagai satu pasukan
Potensi Kepimpinan Mempunyai potensi sebagai seorang pemimpin yang baik
Pengetahuan Kematangan idea Berupaya mencetuskan idea yang matang, substantif, relevan dan diterima
Kemahiran Kemahiran berkomunikasi Berkebolehan  berkomunikasi di kalangan rakan dengan yakin dan berkesan
Pengucapan awam/Public speaking Kebolehan untuk menyampaikan idea, maklumat dan maksud dengan yakin dan berkesan
Debat ala parlimen Kebolehan menyampaikan idea, maklumat dengan yakin dan berhemah

Calon-calon akan turut menjalani ujian kecergasan iaitu larian 2.4 km dengan kiraan masa. Selain itu, mereka juga perlu mengikuti latihan jasmani yang lain.

Temu duga
Tapisan terakhir yang perlu ditempuhi oleh calon-calon sebelum mereka layak diterima sebagai PTD adalah temu duga yang dijalankan oleh pihak SPA. Penilaian calon semasa PAC akan diuruskan oleh Urus setia PAC dengan menyedia dan menyelenggara satu pangkalan data markah. Nama-nama calon akan disusun mengikut keutamaan atau ranking dan kemudiannya akan dibentang serta diserahkan kepada SPA. Hanya mereka yang mendapat penilaian yang tinggi sahaja dan benar-benar berkeupayaan akan dipanggil untuk mengikuti temu duga bagi memasuki ke perkhidmatan PTD.

Klik sini untuk mendapatkan panduan lengkap peperiksaan PTD :
www.tipsptd.com/hop.php?ref=smartpartner

Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik (PTD)

Perkhidmatan Awam Malaysia merupakan suatu jentera pentadbiran atau kuasa eksekutif dalam melaksanakan dasar-dasar dan keputusan kerajaan bagi mencapai segala objektif dan matlamat negara. Berdasarkan Perlembagaan Persekutuan (Per. 132) Perkhidmatan Awam terdiri daripada Angkatan Tentera, Perkhidmatan Kehakiman dan Undang-Undang, Perkhidmatan Awam Am Persekutuan, Pasukan Polis, Perkhidmatan Awam Bersama, Perkhidmatan Awam Negeri dan juga Perkhidmatan Pendidikan. Tujuan utama Perkhidmatan Awam ditubuhkan adalah untuk membentuk suatu persekitaran masyarakat yang yang baik dari segi keamanan, ketenteraman, pelajaran, keadilan, kebebasan, kesihatan dan membangun dari segi ekonomi dan sosial.

Perkhidmatan Awam mempunyai fungsi dan peranan yang pelbagai seperti membantu dalam penggubalan polisi dan dasar kerajaan, menjadi penasihat kepada kerajaan, serta merancang, melaksana dan memantau dasar, program dan aktiviti kerajaan. Untuk itu, Perkhidmatan Awam mempunyai pelbagai jabatan, agensi dan badan yang mempunyai pengkhususan masing-masing yang mempunyai kepentingan kepada rakyat dan negara. Di dalam Perkhidmatan Awam, terdapat sebanyak 278 skim perkhidmatan, termasuklah Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik (PTD).

Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik (PTD) merupakan perkhidmatan awam terawal dan ‘premier’ yang telah bermula sejak zaman penjajahan British lagi iaitu pada 1904. Secara ringkasnya bolehlah dikatakan bahawa asal usul perkhidmatan ini adalah lanjutan dari Malayan Civil Services sebelum ditukar kepada Malaysian Home and Foreign Services (MHFS) pada 1966. Pada 1971, nama Malayan Home and Foreign Services (MHFS) ini telah ditukarkan sekali lagi kepada PTD sehinggalah ke hari ini.

PTD telah terlibat dalam setiap peringkat pembangunan negara, sejak sebelum merdeka sehinggalah ke hari ini. Ia bermula dengan peringkat pengukuhan struktur pentadbiran negara (1950an sehingga lewat 1960an) dan peringkat perlaksanaan program pembangunan infrastruktur sosial, ekonomi dan perindustrian (1970an). Pada 1960an dan 1970an juga perkhidmatan awam merupakan engine of growth kepada negara sebelum dipindahkan kepada sektor swasta, dan diteruskan pada era 1980an sehingga sekarang dengan peranan untuk bertindak sebagai pemacu dan pemandu kepada kemajuan negara.

Bagi kebanyakan orang, tugas utama bagi penjawat dalam perkhidmatan ini sudah pasti, tidak lain dan tidak bukan, iaitu sebagai diplomat dimana-mana kedutaan ataupun pejabat pesuruhjaya tinggi di negara-negara asing. Kebanyakan dari pemohon-pemohon juga sewaktu sesi temuduga apabila ditanyakan tentang bidang tugas PTD, pasti akan menjawab bidang tugas PTD ialah sebagai diplomat, bertugas dengan Wisma Putra, dan sentiasa ke luar negeri. Ini merupakan suatu tanggapan cetek dan terlalu sempit sedangkan bidang tugas sebagai Pegawai Tadbir dan Diplomatik adalah amat luas. Perkhidmatan Pegawai Tadbir dan Diplomatik sebenarnya mengisi pelbagai peringkat jawatan

Sebenarnya, perkhidmatan ini mempunyai bidang pengkhususannya yang tersendiri, iaitu Hubungan Antarabangsa dan Luar Negeri, Keselamatan dan Pertahanan Negara, Pengurusan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Pentadbiran dan Pembangunan Wilayah / Tanah / Daerah / Tempatan, Perancangan dan Pentadbiran Sosial/Infrastruktur, Pengurusan Sumber Manusia dan Organisasi, Pengurusan Sumber Ekonomi, dan Pengurusan Sumber Kewangan. Kesemua bidang pengkhususan ini membolehkan penjawat dalam Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik ditempatkan di Kementerian-Kementerian, Jabatan-Jabatan Persekutuan, Pejabat-Pejabat Setiausaha Kerajaaan Negeri, Pentadbiran Kerajaan Tempatan dan terdapat juga yang ditempat dan dipinjamkan ke badan-badan berkanun dan badan-badan antarabangsa.

Perkhidmatan ini memegang kepimpinan utama di semua kementerian dan di pelbagai jabatan persekutuan serta sebahagian pentadbiran negeri sebagai Ketua Setiausaha, Timbalan Ketua Setiausaha, Ketua Pengarah, Timbalan Ketua Pengarah, Setiausaha Kerajaan Negeri, Duta, dan juga Pegawai Daerah.

Klik sini untuk mendapatkan panduan lengkap peperiksaan PTD :
www.tipsptd.com/hop.php?ref=smartpartner

Sukatan peperiksaan Juruaudit Gred W41

Peperiksaan ini mengandungi 1 bahagian yang terbahagi kepada 5 seksyen.

Berikut ialah 5 seksyen tersebut :
1. Seksyen A : Pengetahuan Am mengenai Malaysia dan Alam Sekeliling
2. Seksyen B : Daya Menyelesaikan Masalah
3. Seksyen C : Pengertian dan Kefahaman Esei-esei
4. Seksyen D : Esei Bahasa Melayu
5. Seksyen E : Esei Bahasa Inggeris

Seksyen A : Pengetahuan Am mengenai Malaysia dan Alam Sekeliling
Seksyen ini akan menguji calon dengan perkara-perkara yang berlaku di seluruh dunia dan fokus utama pada Malaysia. Isu-isu yang akan diuji termasuklah politik, ekonomi, sosial, sains, teknologi, sastera, kebudayaan, kesenian, muzik dan sukan.

Skop ini berbentuk umum dan tidak ada bahan rujukan yang spesifik. Calon yang mempunyai sensitiviti terhadap isu semasa dan alam sekitar akan dapat menjawab soalan dalam seksyen ini dengan mudah.

Untuk seksyen ini, anda perlu menjawab sebanyak 60 soalan dalam masa 45 minit. Jumlah markah yang diperuntukkan untuk seksyen ini ialah 30 markah.

Seksyen B : Daya Menyelesaikan Masalah
Seksyen ini akan menguji calon untuk menyelesaikan masalah berdasarkan 3 perkara yang berikut :
A. Kemahiran logik
Elemen ini akan menguji kemahiran berfikir dan kaedah bagaimana calon mengaplikasikan kemahiran menyelesaikan masalah.

B. Kemahiran menginterpretasi data
Elemen ini akan menguji kecekapan calon membuat analisa datauntuk menyelesaikan masalah yang diutarakan.

C. Konsep matematik
Konsep matematik yang diuji termasuk algebra dan geometri. Sukatan matematik yang diuji tidak akan melebihi skima matematik Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

Untuk seksyen ini, calon perlu menjawab sebanyak 40 soalan dalam masa 45 minit.

Jumlah markah yang diperuntukkan untuk seksyen ini ialah 20 markah.

Seksyen C : Pengertian dan Kefahaman Esei-esei
Seksyen ini akan menguji kadar kefahaman calon dan pengertian berdasarkan kepada 4 petikan karangan yang diberi. Petikan tersebut dibahagikan kepada 2 petikan bahasa Melayu dan 2 petikan Bahasa Inggeris. Setiap petikan mengandungi 300 hingga 400 perkataan yang disusuli dengan 5 soalan.

Untuk seksyen ini, calon perlu menjawab sebanyak 20 soalan dalam masa 35 minit. Jumlah markah yang diperuntukkan untuk seksyen ini ialah 10 markah.

Seksyen D : Esei Bahasa Melayu
Seksyen ini akan menguji tahap kreativiti dan kebolehan calon sama ada menguasai bahasa Melayu atau pun tidak. Untuk seksyen ini, calon perlu menjawab sebanyak 1 daripada 3 soalan dalam masa 1 jam.

Calon perlu mengarang esei yang mempunyai 200-300 patah perkataan. Jumlah markah yang diperuntukkan untuk seksyen ini ialah 20 markah.

Seksyen E : Esei Bahasa Inggeris
Seksyen ini akan menguji tahap kreativiti dan kebolehan calon sama ada menguasai bahasa Inggeris atau pun tidak. Untuk seksyen ini, calon perlu menjawab sebanyak 1 daripada 3 soalan dalam masa 1 jam.

Calon perlu menghasilkan esei yang disusun dengan jelas, teratur dan logik. Calonjuga perlu mengarang esei yang mempunyai 200-300 patah perkataan. Jumlah markah yang diperuntukkan untuk seksyen ini ialah 20 markah.

Klik sini untuk mendapatkan panduan lengkap peperiksaan Juruaudit W41 :
www.tipsptd.com/hop.php?ref=smartpartner

Panduan peperiksaan Juruaudit Gred W41

Peperiksaan ini bertujuan mengukur daya pemikiran serta kebolehan calon mengaplikasi maklumat yang diperolehi melalui latihan akademik, bacaan dan pengalaman. Calon-calon yang menduduki peperiksaan adalah dari pelbagai jurusan. Maka, soalan-soalan yang dikemukakan meliputi pelbagai bidang dan mempunyai skop yang luas.

Matlamat peperiksaan ini adalah untuk mengukur kematangan pemikiran calon agar sesuai dengan kualiti serta potensi seorang Juruaudit, Gred W41.

Peperiksaan ini melibatkan lima kertas berasingan. Setiap kertas adalah penting untuk prestasi mengukur calon. Calon-calon perlu menunjukkan prestasi yang baik bagi ke semua kertas. Jika prestasi yang sangat baik dipamerkan pada satu atau dua kertas sahaja, maka prestasi keseluruhan calon kurang memuaskan. Namun, jika calon mendapat markah yang menggalakkan bagi setiap kertas, maka prestasi keseluruhan dianggap baik. Oleh itu, calon-calon dinasihatkan supaya tidak memfokus kepada kertas tertentu sahaja.

Kelulusan peperiksaan ini merupakan satu daripada syarat lantikan ke skim tersebut. Calon-calon yang memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia termasuk lulus ’Assessment Centre’ akan ditemu duga.

1. Pada hari Peperiksaan calon hendaklah membawa
(i) Surat Panggilan Menduduki Peperiksaan.
(ii) Kad Pengenalan.
(iii) Pensil 2B, pen dan pemadam lembut.
(iv) Peralatan lain yang difikir perlu.

2. Calon perlu berada di Pusat Peperiksaan tiga puluh minit sebelum peperiksaan dimulakan.

3. Calon perlu mematuhi arahan Ketua Pengawas.

4. Calon tidak dibenarkan berkomunikasi dengan calon-calon lain. Sila angkat tangan jika ada masalah atau pertanyaan.

5. Calon hanya boleh meninggalkan Pusat Peperiksaan tiga puluh minit selepas peperiksaaan dimulakan.

6. Jawapan hendaklah dibuat dalam (i) Kertas OMR – bagi Seksyen A, B dan C (ii) Kertas tulis SPA – bagi Seksyen D dan E

7. No. Kad Pengenalan pada kertas jawapan hendaklah sama seperti dalam Surat Panggilan Menduduki Peperiksaan.

8. Rujukan kepada mana-mana bahan adalah tidak dibenarkan.

9. Calon mesti berpakaian kemas, sopan dan tidak menjolok mata.

10. Penggunaan mesin kira adalah tidak dibenarkan

Klik sini untuk mendapatkan panduan lengkap peperiksaan Juruaudit W41 :
www.tipsptd.com/hop.php?ref=smartpartner

Juruaudit Gred W41

Kumpulan
Pengurusan dan Profesional

Kementerian/Jabatan
Jabatan Audit Negara

Jadual gaji
P1T1 RM1702.81 – P1T27 RM4688.95
P2T1 RM1798.82 – P2T27 RM4968.61
P3T1 RM1899.01 – P3T27 RM5255.39

Syarat lantikan
1. Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[Gaji permulaan ialah pada Gred W41: P1T3 RM1886.49]; atau

2. Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[Gaji permulaan ialah pada Gred W41: P1T8 RM2345.69]; atau

3. Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan.
[Gaji permulaan ialah pada Gred W41: P1T8 RM2345.69]; atau

4. Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan serta menjadi Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan.
[Gaji permulaan ialah pada Gred W41: P1T9 RM2437.53]; atau

5. Ahli Penuh Malaysia Institut Akauntan Malaysia.
[Gaji permulaan ialah pada Gred W41: P1T10 RM2529.37]; dan

6. Lulus B.M. (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Syarat kenaikan pangkat secara lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Juruaudit adalah layak dipertimbang untuk KPSL ke jawatan Juruaudit Gred W41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan mempunyai kelayakan di atas; atau lulus Peperiksaan Khas; dan berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Deskripsi tugas
Mengaudit dan menyediakan draf Laporan Audit, Akaun-akaun Kerajaan, Badan-badan Berkanun, Pihak Berkuasa Tempatan, Majlis Agama Islam dan lain-lain kumpulan wang.

Klik sini untuk mendapatkan panduan lengkap peperiksaan Juruaudit Gred W41 :
www.tipsptd.com/hop.php?ref=smartpartner

Penjagaan Pranatal

Apakah itu penjagaan pranatal?
1. Ia adalah pemeriksaan kesihatan yang berkala apabila anda disahkan mengandung.
2. Salah satu tujuan adalah untuk memastikan hubungan baik antara anda dan kakitangan kesihatan.
3. Kedua-dua keperluan perubatan dan psikologi anda akan ditangani.
4. Perkhidmatan ini dikendalikan oleh petugas yang terlatih di semua klinik-klinik kesihatan kerajaan.

Apa itu lawatan tempah?
1. Lawatan tempah adalah lawatan pertama anda ke klinik penjagaan pranatal.
2. Ini adalah lawatan mustahak untuk mengenal pasti dan menguruskan sebarang komplikasi kesihatan (jika ada) dan melakukan saringan faktor-faktor risiko yang mungkin dialami semasa tumbesaran janin dan akibatnya.
3. Ia perlu dilakukan sebaik sahaja anda disahkan mengandung.
4. Masa yang disyorkan bila anda mengandung kurang dari 12 minggu.
5. Lawatan pertama mungkin terlewat bagi kandungan anda tetapi masih dianggap lawatan tempah.

Semasa lawatan tempah, jururawat akan bertanyakan beberapa soalan berkaitan dengan :
1. Perihal pusingan haid anda
2. Sejarah peribadi
3. Sejarah keluarga
4. Sejarah perubatan dan pembedahan
5. Sejarah kandungan lampau (jika ada)
6. Latar belakang ekonomi dan sosial

Selepas sesi temuduga jururawat akan melakukan pemeriksaan fizikal. Seterusnya anda perlu menjalani ujian di makmal. Apabila anda selesai dengan proses tadi, terpulang kepada keadaan dan keputusan temuduga, pemeriksaan dan ujian makmal, rawatan diberikan mengikut kesesuaian.

Sebelum pulang, tarikh lawatan susulan anda akan diberi mengikut persetujuan anda. Jururawat akan memberikan salinan kad pranatal untuk disimpan oleh anda dan untuk dibawa bersama semasa lawatan ke klinik. Keseluruhan proses mengambil masa 1- 2 jam bergantung kepada beban kerja klinik semasa lawatan anda.

Apakah yang dilakukan semasa lawatan susulan pranatal?
Semasa lawatan ini tahap kesihatan dan keadaan kandungan anda akan dinilai dan dipantau.

Penglibatan keluarga dan waris adalah digalakan :
1. Untuk sokongan emosi bila diperlukan.
2. Menggalakan mengikut nasihat dan program penjagaan pranatal.
3. Membantu mengenalpasti keperluan dan kehendak ibu.
4. Berbincang bagi merancang kelahiran.

Berikut adalah ativiti-aktiviti yang dilakukan semasa lawatan susulan :
1. Sejarah ringkas dari lawatan akhir pranatal yang telah direkodkan.
2. Pengambilan berat badan dan tekanan darah.
3. Ujian air kencing untuk protein dan gula.
4. Ketinggian rahim direkodkan di carta yang ditetapkan untuk pemantauan tumbesaran janin.
5. Kedudukan janin
6. Dinilai selepas kandungan 32 minggu.
7. Jika kedudukan janin tidak tepat, pemeriksaan ultrasound untuk kenal pasti kedudukan uri.
8. Denyutan jantung janin akan direkodkan.
9. Pelalian (diberikan bila sampai tempoh).

Berapa kerapkah lawatan pranatal?
Dicadangkan lawatan pranatal seperti berikut :

1. Sebelum 28 minggu – sebulan sekali
2. 28 – 35 minggu – setiap 2 minggu sekali
3. 36 minggu dan keatas – setiap minggu

Kekerapan lawatan bergantung kepada keperluan dan keadaan anda.

Bagaimana saya akan tahu bayi kandungan saya membesar dengan sihat?
Semasa lawatan pranatal kedua ibu dan kandungan anda akan dinilai dan dipantau.

Di sini disenaraikan aktiviti-aktiviti yang membantu petugas kesihatan untuk memantau kebaikan janin :
1. Mengukur ketinggian rahim (saiz perut anda)
2. Pemantauan pertambahan berat badan bagi setiap lawatan
3. Pemeriksaan ultra sound bagi menilai tumbesaran dan kedudukan janin.
4. Carta pergerakan janin – anda perlu mengira kekerapan tendangan janin dalam masa 12 jam
5. Denyutan jantung janin anda – dengan menggunakan mesin Doppler membolehkan anda mendengar denyutan jantung janin anda.
6. Cardiotocography (CTG ) – mesin yang digunakan untuk menilai keadaan janin jika dikhuatiri janin tidak membesar dengan baik.

Di mana saya boleh mendapat bantuan?
1. Di semua klinik kesihatan kerajaan (di kenali sebagai Poliklinik Komuniti, Klinik Kesihatan, Klinik Desa)
2. Klinik swasta
3. Hospital swasta

Bahan rujukan
1. KKM (2003). Garispanduan Senarai Semak Mengikut Sistem Kod Warna Penjagaan Kesihatan Ibu Dan Bayi Edisi 3 (Versi Semakan)
2. KKM (2002). Perinatal Care Manual.
Semakan Akhir : 28 April 2008
Penulis : Dr. Nor Filzatun Borhan

Rujukan lengkap informasi tentang mengandung :
www.9bulan.info/index.php?ref=dpli

Keutamaan Al Quran

1. Al Quran menerangkan segala sesuatu
“Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan sebuah Kitab (Al Quran) kepada mereka yang Kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan Kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.” [Al A’raaf : 52]

“Tidaklah mungkin Al Quran ini dibuat oleh selain Allah; akan tetapi (Al Quran itu) membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya, (diturunkan) dari Tuhan semesta alam.” [Yunus : 37]

“Alif laam raa, (inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu.” [Huud : 1]

“Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.” [Yusuf : 111]

“(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” [An Nahl : 89]

“Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al Quran ini tiap-tiap macam perumpamaan, tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkari (nya).” [Al Israa’ : 89]

“Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah.” [Al Kahfi : 54]

“Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.” [Asy Syu’araa’ : 2]

“Thaa Siin(Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan.” [An Naml : 1]

“Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).” [Al Qashash : 2]

www.qurandigital.my/hop.php?ref=dpli