Sukatan peperiksaan Juruaudit Gred W41

Peperiksaan ini mengandungi 1 bahagian yang terbahagi kepada 5 seksyen.

Berikut ialah 5 seksyen tersebut :
1. Seksyen A : Pengetahuan Am mengenai Malaysia dan Alam Sekeliling
2. Seksyen B : Daya Menyelesaikan Masalah
3. Seksyen C : Pengertian dan Kefahaman Esei-esei
4. Seksyen D : Esei Bahasa Melayu
5. Seksyen E : Esei Bahasa Inggeris

Seksyen A : Pengetahuan Am mengenai Malaysia dan Alam Sekeliling
Seksyen ini akan menguji calon dengan perkara-perkara yang berlaku di seluruh dunia dan fokus utama pada Malaysia. Isu-isu yang akan diuji termasuklah politik, ekonomi, sosial, sains, teknologi, sastera, kebudayaan, kesenian, muzik dan sukan.

Skop ini berbentuk umum dan tidak ada bahan rujukan yang spesifik. Calon yang mempunyai sensitiviti terhadap isu semasa dan alam sekitar akan dapat menjawab soalan dalam seksyen ini dengan mudah.

Untuk seksyen ini, anda perlu menjawab sebanyak 60 soalan dalam masa 45 minit. Jumlah markah yang diperuntukkan untuk seksyen ini ialah 30 markah.

Seksyen B : Daya Menyelesaikan Masalah
Seksyen ini akan menguji calon untuk menyelesaikan masalah berdasarkan 3 perkara yang berikut :
A. Kemahiran logik
Elemen ini akan menguji kemahiran berfikir dan kaedah bagaimana calon mengaplikasikan kemahiran menyelesaikan masalah.

B. Kemahiran menginterpretasi data
Elemen ini akan menguji kecekapan calon membuat analisa datauntuk menyelesaikan masalah yang diutarakan.

C. Konsep matematik
Konsep matematik yang diuji termasuk algebra dan geometri. Sukatan matematik yang diuji tidak akan melebihi skima matematik Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

Untuk seksyen ini, calon perlu menjawab sebanyak 40 soalan dalam masa 45 minit.

Jumlah markah yang diperuntukkan untuk seksyen ini ialah 20 markah.

Seksyen C : Pengertian dan Kefahaman Esei-esei
Seksyen ini akan menguji kadar kefahaman calon dan pengertian berdasarkan kepada 4 petikan karangan yang diberi. Petikan tersebut dibahagikan kepada 2 petikan bahasa Melayu dan 2 petikan Bahasa Inggeris. Setiap petikan mengandungi 300 hingga 400 perkataan yang disusuli dengan 5 soalan.

Untuk seksyen ini, calon perlu menjawab sebanyak 20 soalan dalam masa 35 minit. Jumlah markah yang diperuntukkan untuk seksyen ini ialah 10 markah.

Seksyen D : Esei Bahasa Melayu
Seksyen ini akan menguji tahap kreativiti dan kebolehan calon sama ada menguasai bahasa Melayu atau pun tidak. Untuk seksyen ini, calon perlu menjawab sebanyak 1 daripada 3 soalan dalam masa 1 jam.

Calon perlu mengarang esei yang mempunyai 200-300 patah perkataan. Jumlah markah yang diperuntukkan untuk seksyen ini ialah 20 markah.

Seksyen E : Esei Bahasa Inggeris
Seksyen ini akan menguji tahap kreativiti dan kebolehan calon sama ada menguasai bahasa Inggeris atau pun tidak. Untuk seksyen ini, calon perlu menjawab sebanyak 1 daripada 3 soalan dalam masa 1 jam.

Calon perlu menghasilkan esei yang disusun dengan jelas, teratur dan logik. Calonjuga perlu mengarang esei yang mempunyai 200-300 patah perkataan. Jumlah markah yang diperuntukkan untuk seksyen ini ialah 20 markah.

Klik sini untuk mendapatkan panduan lengkap peperiksaan Juruaudit W41 :
www.tipsptd.com/hop.php?ref=smartpartner

Panduan peperiksaan Juruaudit Gred W41

Peperiksaan ini bertujuan mengukur daya pemikiran serta kebolehan calon mengaplikasi maklumat yang diperolehi melalui latihan akademik, bacaan dan pengalaman. Calon-calon yang menduduki peperiksaan adalah dari pelbagai jurusan. Maka, soalan-soalan yang dikemukakan meliputi pelbagai bidang dan mempunyai skop yang luas.

Matlamat peperiksaan ini adalah untuk mengukur kematangan pemikiran calon agar sesuai dengan kualiti serta potensi seorang Juruaudit, Gred W41.

Peperiksaan ini melibatkan lima kertas berasingan. Setiap kertas adalah penting untuk prestasi mengukur calon. Calon-calon perlu menunjukkan prestasi yang baik bagi ke semua kertas. Jika prestasi yang sangat baik dipamerkan pada satu atau dua kertas sahaja, maka prestasi keseluruhan calon kurang memuaskan. Namun, jika calon mendapat markah yang menggalakkan bagi setiap kertas, maka prestasi keseluruhan dianggap baik. Oleh itu, calon-calon dinasihatkan supaya tidak memfokus kepada kertas tertentu sahaja.

Kelulusan peperiksaan ini merupakan satu daripada syarat lantikan ke skim tersebut. Calon-calon yang memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia termasuk lulus ’Assessment Centre’ akan ditemu duga.

1. Pada hari Peperiksaan calon hendaklah membawa
(i) Surat Panggilan Menduduki Peperiksaan.
(ii) Kad Pengenalan.
(iii) Pensil 2B, pen dan pemadam lembut.
(iv) Peralatan lain yang difikir perlu.

2. Calon perlu berada di Pusat Peperiksaan tiga puluh minit sebelum peperiksaan dimulakan.

3. Calon perlu mematuhi arahan Ketua Pengawas.

4. Calon tidak dibenarkan berkomunikasi dengan calon-calon lain. Sila angkat tangan jika ada masalah atau pertanyaan.

5. Calon hanya boleh meninggalkan Pusat Peperiksaan tiga puluh minit selepas peperiksaaan dimulakan.

6. Jawapan hendaklah dibuat dalam (i) Kertas OMR – bagi Seksyen A, B dan C (ii) Kertas tulis SPA – bagi Seksyen D dan E

7. No. Kad Pengenalan pada kertas jawapan hendaklah sama seperti dalam Surat Panggilan Menduduki Peperiksaan.

8. Rujukan kepada mana-mana bahan adalah tidak dibenarkan.

9. Calon mesti berpakaian kemas, sopan dan tidak menjolok mata.

10. Penggunaan mesin kira adalah tidak dibenarkan

Klik sini untuk mendapatkan panduan lengkap peperiksaan Juruaudit W41 :
www.tipsptd.com/hop.php?ref=smartpartner

Juruaudit Gred W41

Kumpulan
Pengurusan dan Profesional

Kementerian/Jabatan
Jabatan Audit Negara

Jadual gaji
P1T1 RM1702.81 – P1T27 RM4688.95
P2T1 RM1798.82 – P2T27 RM4968.61
P3T1 RM1899.01 – P3T27 RM5255.39

Syarat lantikan
1. Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[Gaji permulaan ialah pada Gred W41: P1T3 RM1886.49]; atau

2. Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[Gaji permulaan ialah pada Gred W41: P1T8 RM2345.69]; atau

3. Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan.
[Gaji permulaan ialah pada Gred W41: P1T8 RM2345.69]; atau

4. Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan serta menjadi Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan.
[Gaji permulaan ialah pada Gred W41: P1T9 RM2437.53]; atau

5. Ahli Penuh Malaysia Institut Akauntan Malaysia.
[Gaji permulaan ialah pada Gred W41: P1T10 RM2529.37]; dan

6. Lulus B.M. (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Syarat kenaikan pangkat secara lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Juruaudit adalah layak dipertimbang untuk KPSL ke jawatan Juruaudit Gred W41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan mempunyai kelayakan di atas; atau lulus Peperiksaan Khas; dan berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Deskripsi tugas
Mengaudit dan menyediakan draf Laporan Audit, Akaun-akaun Kerajaan, Badan-badan Berkanun, Pihak Berkuasa Tempatan, Majlis Agama Islam dan lain-lain kumpulan wang.

Klik sini untuk mendapatkan panduan lengkap peperiksaan Juruaudit Gred W41 :
www.tipsptd.com/hop.php?ref=smartpartner

Penjagaan Pranatal

Apakah itu penjagaan pranatal?
1. Ia adalah pemeriksaan kesihatan yang berkala apabila anda disahkan mengandung.
2. Salah satu tujuan adalah untuk memastikan hubungan baik antara anda dan kakitangan kesihatan.
3. Kedua-dua keperluan perubatan dan psikologi anda akan ditangani.
4. Perkhidmatan ini dikendalikan oleh petugas yang terlatih di semua klinik-klinik kesihatan kerajaan.

Apa itu lawatan tempah?
1. Lawatan tempah adalah lawatan pertama anda ke klinik penjagaan pranatal.
2. Ini adalah lawatan mustahak untuk mengenal pasti dan menguruskan sebarang komplikasi kesihatan (jika ada) dan melakukan saringan faktor-faktor risiko yang mungkin dialami semasa tumbesaran janin dan akibatnya.
3. Ia perlu dilakukan sebaik sahaja anda disahkan mengandung.
4. Masa yang disyorkan bila anda mengandung kurang dari 12 minggu.
5. Lawatan pertama mungkin terlewat bagi kandungan anda tetapi masih dianggap lawatan tempah.

Semasa lawatan tempah, jururawat akan bertanyakan beberapa soalan berkaitan dengan :
1. Perihal pusingan haid anda
2. Sejarah peribadi
3. Sejarah keluarga
4. Sejarah perubatan dan pembedahan
5. Sejarah kandungan lampau (jika ada)
6. Latar belakang ekonomi dan sosial

Selepas sesi temuduga jururawat akan melakukan pemeriksaan fizikal. Seterusnya anda perlu menjalani ujian di makmal. Apabila anda selesai dengan proses tadi, terpulang kepada keadaan dan keputusan temuduga, pemeriksaan dan ujian makmal, rawatan diberikan mengikut kesesuaian.

Sebelum pulang, tarikh lawatan susulan anda akan diberi mengikut persetujuan anda. Jururawat akan memberikan salinan kad pranatal untuk disimpan oleh anda dan untuk dibawa bersama semasa lawatan ke klinik. Keseluruhan proses mengambil masa 1- 2 jam bergantung kepada beban kerja klinik semasa lawatan anda.

Apakah yang dilakukan semasa lawatan susulan pranatal?
Semasa lawatan ini tahap kesihatan dan keadaan kandungan anda akan dinilai dan dipantau.

Penglibatan keluarga dan waris adalah digalakan :
1. Untuk sokongan emosi bila diperlukan.
2. Menggalakan mengikut nasihat dan program penjagaan pranatal.
3. Membantu mengenalpasti keperluan dan kehendak ibu.
4. Berbincang bagi merancang kelahiran.

Berikut adalah ativiti-aktiviti yang dilakukan semasa lawatan susulan :
1. Sejarah ringkas dari lawatan akhir pranatal yang telah direkodkan.
2. Pengambilan berat badan dan tekanan darah.
3. Ujian air kencing untuk protein dan gula.
4. Ketinggian rahim direkodkan di carta yang ditetapkan untuk pemantauan tumbesaran janin.
5. Kedudukan janin
6. Dinilai selepas kandungan 32 minggu.
7. Jika kedudukan janin tidak tepat, pemeriksaan ultrasound untuk kenal pasti kedudukan uri.
8. Denyutan jantung janin akan direkodkan.
9. Pelalian (diberikan bila sampai tempoh).

Berapa kerapkah lawatan pranatal?
Dicadangkan lawatan pranatal seperti berikut :

1. Sebelum 28 minggu – sebulan sekali
2. 28 – 35 minggu – setiap 2 minggu sekali
3. 36 minggu dan keatas – setiap minggu

Kekerapan lawatan bergantung kepada keperluan dan keadaan anda.

Bagaimana saya akan tahu bayi kandungan saya membesar dengan sihat?
Semasa lawatan pranatal kedua ibu dan kandungan anda akan dinilai dan dipantau.

Di sini disenaraikan aktiviti-aktiviti yang membantu petugas kesihatan untuk memantau kebaikan janin :
1. Mengukur ketinggian rahim (saiz perut anda)
2. Pemantauan pertambahan berat badan bagi setiap lawatan
3. Pemeriksaan ultra sound bagi menilai tumbesaran dan kedudukan janin.
4. Carta pergerakan janin – anda perlu mengira kekerapan tendangan janin dalam masa 12 jam
5. Denyutan jantung janin anda – dengan menggunakan mesin Doppler membolehkan anda mendengar denyutan jantung janin anda.
6. Cardiotocography (CTG ) – mesin yang digunakan untuk menilai keadaan janin jika dikhuatiri janin tidak membesar dengan baik.

Di mana saya boleh mendapat bantuan?
1. Di semua klinik kesihatan kerajaan (di kenali sebagai Poliklinik Komuniti, Klinik Kesihatan, Klinik Desa)
2. Klinik swasta
3. Hospital swasta

Bahan rujukan
1. KKM (2003). Garispanduan Senarai Semak Mengikut Sistem Kod Warna Penjagaan Kesihatan Ibu Dan Bayi Edisi 3 (Versi Semakan)
2. KKM (2002). Perinatal Care Manual.
Semakan Akhir : 28 April 2008
Penulis : Dr. Nor Filzatun Borhan

Rujukan lengkap informasi tentang mengandung :
www.9bulan.info/index.php?ref=dpli

Keutamaan Al Quran

1. Al Quran menerangkan segala sesuatu
“Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan sebuah Kitab (Al Quran) kepada mereka yang Kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan Kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.” [Al A’raaf : 52]

“Tidaklah mungkin Al Quran ini dibuat oleh selain Allah; akan tetapi (Al Quran itu) membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya, (diturunkan) dari Tuhan semesta alam.” [Yunus : 37]

“Alif laam raa, (inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu.” [Huud : 1]

“Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.” [Yusuf : 111]

“(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” [An Nahl : 89]

“Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al Quran ini tiap-tiap macam perumpamaan, tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkari (nya).” [Al Israa’ : 89]

“Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah.” [Al Kahfi : 54]

“Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.” [Asy Syu’araa’ : 2]

“Thaa Siin(Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan.” [An Naml : 1]

“Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).” [Al Qashash : 2]

www.qurandigital.my/hop.php?ref=dpli